Spring til indhold

Positive udsigter for dansk eksport i 2017 og 2018

19.12.2017  11:49
Basisvareeksporten i 2017 forventes at stige 4,2 pct. og i 2018 forventes en stigning på 3,8 pct. Væksten svarer til et ekstra eksportsalg af varer på omkring 26 mia.kr. i 2017 og 24 mia.kr. i 2018.

I forhold til skønnet i august er dette en nedjustering på 1,0 procentpoint for 2017, hvilket dog især skyldes en opjustering af 2016-niveauet på 0,9 pct. procentpoint. Skønnet for væksten i 2018 er samtidig sænket med 0,7 pro-centpoint til 3,8 pct.

Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Der er tale om rigtig positive udsigter for eksporten: Prognosen er meget positiv for 2018 for eksporten til Danmarks store eksportmarkeder, bortset fra Storbritannien. Væksten til Tyskland og Sverige forventes at blive 8-9 pct. i 2018 trukket markant stigende efterspørgsel. Også til Kina forventes en vækst omkring 8 pct. i 2018. Til USA stod basisvareeksporten omtrent stille i 2017, men i 2018 forventes god vækst omkring 7 pct.

I 2017 har det især været Storbritannien, Sverige, Norge og Tyskland, som har trukket væksten i basisva-reeksporten. Basisvareeksporten til Storbritannien steg godt 40 pct. i de første 10 måneder af i år, svaren-de til knap 13 mia.kr., i forhold til samme periode i 2016, især som følge af øget afsætning af dele til vind-møller, men der har også været god vækst af lægemidler og maskiner i 2017 til Storbritannien. I lyset af Brexit, det faldende britiske pund og at væksten i afsætningen af dele til vindmøller næppe kan fortsætte, må dog forventes et betydeligt fald i dansk vareeksport til Storbritannien i 2018.

Usikkerheden for prognosen knytter sig især til ændringer i valutakurserne og til effekterne af en begyn-dende normalisering af pengepolitikken i USA. Disse usikkerheder forventes dog ikke at ændre på et grundlæggende positivt økonomisk forløb i 2018.”

Læs Eksportudsigten her.

Baggrund: Om Udenrigsministeriets Eksportudsigt
Udenrigsministeriets Eksportudsigt er en fremskrivning af væksten i den danske vareeksport på baggrund af en analyse af Danmarks 80 største danske eksportmarkeder. Udsigten offentliggøres fire gange årligt.

Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,2 pct. i 2017. I forhold til forrige skøn fra august 2017 er dette en nedjustering på 1,0 procentpoint, hvilket dog især skyldes en opjustering af 2016-niveauet på 0,9 pct. procentpoint. Samtidig er vækstforventningen til 2018 sænket 0,7 procentpoint til 3,8 pct.

Eksportudsigten bygger på skøn fra Oxford Economics (OE) om den globale og landespecifikke økonomi-ske udvikling. OE skønner, at det globale reale BNP vil vokse 2,9 pct. i 2017 og 3,2 pct. i 2018, hvilket er en mindre opjustering i 2017 i forhold til skønnet i august. Modsat forventes dog en fortsat svækkelse af USD over for Euro, og dermed danske kroner. Målt i danske kroner og løbende priser indebærer dette, at BNP-væksten på Danmarks eksportmarkeder kan forventes at øges 4,5 pct. i 2017 og 2,3 pct. i 2018, hvil-ket begge år er lidt lavere end forventet i august.

Seneste skøn: december 2017