Spring til indhold

Light udbud af kontrakt om Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge

13.09.2017  14:26
Tilbudsfristen er den 6. oktober 2017 kl. 12.00

I medfør af Udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564 af 15. december 2015) foretager Udenrigsministeriet et light-udbud i forbindelse med udbud af en kontrakt om Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge.

Den udbudte kontrakt omhandler Kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge for Udenrigsministeriets Ligestillingsafdeling. Af regeringens handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fremgår det, at der skal udvikles en rettighedskampagne, som målrettes henholdsvis mænd og kvinder, herunder unge mænd og kvinder, med etnisk minoritetsbaggrund, der er nyankomne eller herboende flygtninge og indvandrere eller efterkommere. Kampagnen skal bidrage til at give viden og skabe debat om ligestilling mellem kønnene, kønsroller og negativ social kontrol, herunder oplyse om rettigheder. Kampagnen vil bestå af et undervisnings- og de-battilbud, som gennemføres af et underviserkorps, der kan rekvireres frit af f.eks. sprogskoler, foreninger, boligsociale projekter mv. Kampagnen skal gennemføres i årene 2017-2020, og der er afsat i alt 7,1 mio. kr.

Tilbudsgiver skal udfylde en tro og love erklæring om pålidelighed i forhold til Udbudslovens udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af de i Udbudslovens §§ 135 og 136 samt § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte situationer vil blive udelukket fra udbuddet. Tilbudsgiver skal opfylde mindstekrav til teknisk formåen jf. udbudsmaterialet. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen.

Tilbudsgiver skal oplyse sine to betydeligste tilsvarende leverancer, der dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver, dvs. erfaring med en eller flere af følgende områder:

A. At tilbudsgiver har arbejdet med målgruppen for kampagnen
B. At tilbudsgiver har undervist og/eller faciliteret debat- og oplysningsindsatser
C. At tilbudsgiver har arbejdet med negativ social kontrol

Se nærmere i udbudsmaterialet.

Der skal ikke udfyldes ESPD. Der gennemføres ikke prækvalifikation, alle interesserede vil kunne afgive tilbud.
 
Udbuddet gennemføres som en ”omvendt licitation”, dvs. budgettet og dermed vederlaget lægger fast. Der konkurreres således udelukkende på løsningsbeskrivelsen og de projektmedarbejdere, som tilbudsgiver allokerer til opgaven. Tildelingen af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver det "bedste tilbud", idet der vurderes på ovenævnte underkriterier. Se den nærmere procedure i udbudsbetingelserne.
Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres hos Udenrigsministeriet ved henvendelse til Pernelle Jensen på mail pernje@um.dk. Når en potentiel tilbudsgiver anmoder om udbudsmaterialet, registrerer Udenrigsministeriet samtidig denne potentielle tilbudsgiver på en e-mailliste til brug for kommunikation i udbudsprocessen. Oversigter over spørgsmål og svar i anonymiseret form og anden kommunikation om udbudsmaterialet fremsendes således løbende til de potentielle tilbudsgivere, der er registreret på e-maillisten. Kommunikationen gøres ikke tilgængelig andre steder.

Tilbudsfristen er den 6. oktober 2017 kl. 12.00.

Tilbud skal være på dansk.

Udbudsbekendtgørelsen blev afsendt til EU Tidende den 8. september 2017, venligst se udbudsbekendtgørelsen: 2017/S 175-359177