Spring til indhold

Danmark og C40 hjælper med grøn omstilling i nogle af verdens største byer

12.12.2017  19:09

Den danske regering indgår samarbejdsaftale med det internationale bynetværk C40, som repræsentant for de 92 største byer i verden, om at hjælpe fem af de største og hurtigst voksende byer i Asien og Afrika med den grønne omstilling. Udenrigsministeriet har afsat 15 mio. kr.

Byer står for godt 70 % af verdens energiforbrug og den energirelaterede udled-ning af drivhusgasser. Byers rolle i klimadagsordenen er derfor helt central, og handling her vil være afgørende for at holde den globale temperaturstigning på de 1,5 grader, som er ambitionen bag COP21 i Paris.

Imidlertid ligger nogle af verdens allerstørste og hurtigst voksende byer i udvik-lingslande med begrænsede ressourcer til at arbejde for Paris-klimaaftalens målsætninger om den globale grønne omstilling.

Derfor har det danske Udenrigsministerium i dag indgået samarbejdsaftale med by organisationen C40 om at udvikle og implementere ambitiøse klimahand-lingsplaner for fem mega-byer i Afrika og Asien.

De fem byer udvælges ud fra en vurdering af behov, mens der også lægges vægt på sammenspil med andre initiativer. Her tænkes særligt på det dansk-ledte P4G initiativ der via offentligt-private partnerskaber forventes at bidrage med konkrete løsninger til byernes klimaudfordringer.

Aftalen blev lanceret i dag i forbindelse med klimatopmødet i Paris, hvor stats – og regeringschefer, virksomhedsledere og organisationer er samlet for at drøfte klima og grøn omstilling.

Ulla Tørnes, Minister for udviklingssamarbejde, siger:
”Jeg er meget glad for samarbejdet mellem C40 og Danmark, der gennem de-taljerede klimaplaner vil bidrage til byernes grønne ambitioner og omstilling. Byernes rolle er helt afgørende for de globale ambitioner om grøn og bæredyg-tig omstilling. Vi ser allerede i dag, at flere byer står over for betydelige klimaud-foringer og tendensen går i retning af yderligere urbanisering. Dette vil øge pres-set på byerne – særligt de helt store”

Mark Watts, Executive Director for C40, siger:
“C40 har med rapporten 'Deadline 2020' tidligere dokumenteret, at byerne kan levere 40 % af CO2 reduktionerne, der skal til for at gennemføre Paris aftalen. Borgmestrene har derfor et stort ansvar for at træffe de nødvendige beslutnin-ger i de kommende år, så vi kan undgå, at klimaforandringerne får katastrofale konsekvenser. Ligesom København har sat nye standarder for grøn vækst og livskvalitet i byer, demonstrerer Danmark med dette initiativ sin vilje til at gå for-rest i kampen mod de globale klimaforandringer."

Realdania er strategic funder siden 2014 og medlem af bestyrelsen i C40-netværket sammen med Bloomberg Philanthropies og Childrens Investment Fund Foundation.

Adm. direktør fra Realdania, Jesper Nygård, siger:
“Samarbejdet mellem byer og nationer fra hele verden er afgørende for, om vi som verdenssamfund kan leve op til ambitionerne i klimaaftalen. Jeg synes, det viser vigtigt politisk lederskab, når den danske regering nu støtter C40’s initiativ målrettet nogle af de byer, er står med de største udfordringer. Og samtidig syn-liggør støtten en anerkendelse af vigtigheden af byernes rolle i den globale grønne omstilling.”

Kontakt
Minister-kontaktinfo
Marie Dørup Olesen, tlf.: 61979020
C40: Simon Kjær Hansen
Adm. direktør Jesper Nygård, Realdania
/ v. pressechef Pia Møller Munksgaard, tlf.: 29 69 52 49

Fakta
Om C40
C40 Cities (C40 Cities Climate Leadership Group) er et globalt netværk af ver-dens førende byer, som sammen arbejder på at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringerne. I dag består C40-netværket af 92 af verdens stør-ste og de mest innovative byer, inkl. København. Målt på antal indbyggere ud-gør medlemsbyerne over 650 mio. mennesker og 25 % af verdens bruttonatio-nalprodukt. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og program-mer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde og sprede viden om nye bæredygtige løsninger på klimapro-blemerne.

•      C40 Cities blev grundlagt i 2005 af Londons daværende borgmester, Ken                       Livingstone, som en organisation for verdens megabyer med fokus på at fremme indsatser til at bekæmpe klimaforandringer.
•      I 2006 blev C40 Cities sammenlagt med Clinton Climate Initiative. Mi-chael Bloomberg var som borgmester i New York C40 organisationens tredje formand i årrækken 2010-2013 og er i dag formand for C40’s be-styrelse.
•      C40 Cities netværket ledes af en styregruppe på 12 borgmestre med Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, som formand. Overborgmester Frank Jensen er C40 viceformand og sidder i C40’ styregruppe som repræsen-tant for netværkets innovationsbyer.

C40 Cities har globalt en stab på mere end 100 medarbejdere med hovedkontor i London samt kontorer i New York, København, Beijing og Rio.

Realdania er siden 2014 funding partner i C40 Cities sammen med Bloomberg Philanthropies (USA) og Children’s Investment Fund Foundation (England).