Gå til indhold

Valg i Danmark

Følgende vejledning gælder for danskere i Singapore, som ønsker at stemme ved Folketingsvalg (samt folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg).

1. Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Danmark

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7. dagen før valgdagen har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt det danske folkeregister.

2. Brevstemmeafgivning i udlandet

Hvis du er i udlandet og derfor er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du afgive brevstemme på en dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Du skal som nævnt være optaget på valglisten.

Der er ikke nogen sidste frist for brevstemmeafgivning i udlandet, men brevstemmen skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan være modtaget i din kommune inden kl. 9.00 på valgdagen.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

3. Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg

Hvis du flytter til udlandet og i den forbindelse framelder dig folkeregisteret, kan du normalt ikke optages på valglisten og dermed ikke stemme til valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Det er endvidere en betingelse, at du ansøger om at komme på valglisten.

Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i § 2 i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 8. december 2006 og lyder således:

Stk. 1. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget.

Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget:

  1. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
  2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
  3. Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
  4. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
  5. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
  6. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.
  7. Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

4. Særligt om ægtefællers/samleveres valgret uanset udlandsophold

En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende: 

  1.  har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller 
  2. opfylder betingelserne for at indgå ægteskab og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.

5. Ansøgning om optagelse på valglisten

Hvis du er frameldt folkeregisteret, er det en betingelse, at du ansøger om at komme på valglisten. Dette kan ske på folkeregisteret i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til udlandet. En ansøgning om at blive optaget på valglisten skal indeholde oplysninger om årsagen til udlandsopholdet og om udlandsopholdets varighed. Du kan finde Økonomi- og Indenrigsministeriets ansøgningsskema samt en detaljeret vejledning her.

Ansøgningen skal sendes til folkeregisteret i seneste bopælskommune. I visse tilfælde skal kommunen videresende ansøgningen til Valgretsnævnet, som træffer afgørelse i visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten.

6. Hvornår skal ansøgningen indgives?

Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest på 7. dagen før valgdagen, og der må påregnes en vis sagsbehandlingstid. Ansøgningen bør derfor indsendes i god tid.

7. Hvor længe er optagelsen på valglisten gyldig?

Optagelse på valglisten efter ansøgning er gyldig i to år. Når du optages på valglisten, får du brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om muligheden for at få optagelsen forlænget.

Inden for den periode optagelsen gælder, har du ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

8. Tilbageflytning til Danmark

Når du flytter tilbage til Danmark og tilmelder dig det danske folkeregister, bliver du automatisk optaget på den almindelige valgliste.